Legaat Esther

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2003

foto titel

Aanwezig:

De heer WILLEQUET Philippe, burgemeester-voorzitter; Heren DE BACKER Frank, LIVIAU Carlos, VANDE WALLE Paul en MAES Daniel, Schepenen;

Mevrouw en heren DESLOOVERE Marc, MESSIAEN Marc, MARTIN Jean-Paul, MALAISE-PROVOST Christiane, VERPLANCKEN Elie, LACRES José, ROMAN Xavier, WILLEQUET Eric, VAN WAMBEKE-DE MEULEMEESTER Ria, POLLEZ Didier en VAN STEENBRUGGE Pascal, Raadsleden;

en de heer MORTIER Guido, Secretaris;

De Raad,

Gelet op de artikels 117 en 243 lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 26 mei 1989;

Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op de artikels 28 en 29 van het Decreet van 28 april 1993 houden regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij decreten van 13 april 1999 en 15 juli 2002;

Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;

Gelet op het Keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de Kerkbesturen, inzonderheid op de artikels 1, 37 en 59;

Gelet op artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op het authentiek testament dd. 10 juni 1991, verleden voor het ambt van Notaris Frank GHYS ter standplaats Kluisbergen, waarbij wijlen mejuffrouw KEYDENER Esther, overleden te Ronse op 21 februari 2002, in leven gepensioneerde, laatst wonende te 9690 Kluisbergen, Brugzavel 23, waarbij de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem als bijzonder legataris werd aangeduid voor de som van 500.000 F (12.394,68 EUR) ter intentie van de familie Keydener;

Gelet op de beslissing van de Kerkfabriekraad van de Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem dd. 8 januari 2003 inhoudende het aanvaarden van voormeld legaat van wijlen mejuffrouw KEYDENER Esther;

Overwegende dat, wanneer de waarde van een legaat meer bedraagt dan 100.000 F (2.478,94 EUR), maar niet hoger is dan 1.000.000 F (24.789,35 EUR), de beslissing van de Kerkfabriekraad onderworpen is aan de goedkeuring van de provinciegouverneur, na advies van de bestendige deputatie, van de gemeenteraad en van de bisschop;

Overwegende dat gunstig advies kan uitgebracht worden voor de beslissing van de Kerkfabriekraad van de Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem dd. 8 januari 2003 inhoudende het aanvaarden van voormeld legaat van wijlen mejuffrouw KEYDENER Esther.

BESLUIT:

Artikel 1:

Gunstig advies wordt uitgebracht voor de beslissing vna de Kerkfabriekraad Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem dd. 8 januari 2003 inhoudende het aanvaarden van een bijzonder legaat van wijlen mejuffrouw KEYDENER Esther, overleden te Ronse op 21 februari 2002, in leven gepensioneerde, laatste wonende te 9690 Kluisbergen, Brugzavel 23, zoals omschreven in het authentiek testament dd. 10 juni 1991, verleden voor het ambt van Notaris Frank GHYS ter standplaats Kluisbergen, waarbij de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem als bijzonder legataris werd aangeduid voor de som van 500.000 F (12.394,68 EUR) ter intentie van de familie Keydener.

Artikel 2:

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de Voorzitter van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem en aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 3:

In toepassing van artikel 28 van het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, dit besluit ter kennis te brengen van het publiek en een beknopte omschrijving te versturen aan de heer Gouverneur der Porvincie Oost-Vlaanderen.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting van de gemeenteraad van Kluisbergen.